Skip to main content
24.3.2020 8:29

Oulun yliopiston Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ohjeet poikkeusoloissa

Uutiset

Tagit

Henkilöstö
Tiede
Tutkimuksen tuki

Sisältö

Sellaisia TKI-tehtäviä tai tehtävän osia, jotka voidaan suorittaa etänä, ei saa suorittaa yliopiston tiloissa. Ks. Pation ohje: Tarkempia määräyksiä työskentelystä yliopiston tiloissa poikkeusolojen aikana 18.3.2020-13.4.2020.  

Yliopiston tiloissa työskentely sallitaan välttämättömän TKI-toiminnan turvaamiseksi: tällöin katkos toiminnassa on kriittistä toimintojen ylläpidon, pitkien aikasarjojen, projektin, väitöskirjatyön tai yhteistyön toteuttamisen kannalta – Ks. Taulukkomuotoinen apuväline TKI-toimintojen välttämättömyyden tulkintaan (Liite 1). 

Kaikessa toiminnassa kampuksella edellytetään kolmen metrin työskentelyetäisyyttä sekä kolmen metrin etäisyyttä työpisteiden välillä.

Lupaprosessi 

Yliopistolla työskentely edellyttää esimiehen arvion välttämättömyydestä ja luvan oheisen mukaisesti:  

 • Liitteen 1 mukaiset vihreällä merkityt tehtävät: arvion tekee ja luvan antaa tutkimusyksikön (TY) johtaja (voi tarvittaessa pyytää esityksen linjaesimieheltä), TY:n johtaja ilmoittaa päätöksestään dekaanille / erillisyksikön johtajalle. Yliopistotason infrastruktuuriyksiköiden osalta näiden johtaja tekee arvion (voi tarvittaessa pyytää esityksen linjaesimieheltä), ja päättää luvasta. 
 • Liitteen 1 mukaiset keltaisella merkityt tehtävät: arvion tekee TY:n johtaja (voi tarvittaessa pyytää esityksen linjaesimieheltä), luvan antaa dekaani / erillisyksikön johtaja. 
 • Jos halutaan määritellä taulukkoon jotakin uutta tai antaa lupa johonkin punaisella merkittyyn tehtävään, tästä tehdään esitys tutkimusvararehtorille, joka päättää luvasta. 
 • Lupatiedot kerätään kaikista luvan saaneista henkilöistä lomakkeella. Tiedekunnassa / erillisyksikössä sovitaan menettely lupatietojen keräämiseen, esim. TY:n johtaja kerää oman yksikkönsä luvat tai dekaanin kerää koko tiedekunnan osalta luvat. Yksiköissä luvan antaja huolehtii lupatietojen kokoamisesta ja ylläpidosta. Erillisyksiköiden osalta toimitaan vastaavasti. Operatiivinen ryhmä pyytää tarvittaessa luvan antajalta raportin, joka sisältää ajankohtaisen tiedon luvista.

Riskiarviointi

Tilakohtainen riskiarviointi

TKI-toimintaan käytettävien tilojen osalta on tehtävä tilakohtainen riskiarviointi. TKI-luvista vastaava tutkimusyksikön johtaja kirjaa riskinarvioinnin lopputuloksen ja lähettää sen henkilöstöpalveluihin terveystiimille (terveys@oulu.fi) sekä dekaanille / erillisyksikön johtajalle.

Riskiä arvioitaessa tulee huomioida:

 • mahdollisten lähikontaktien enimmäismäärä ko. tilassa
 • kuinka monen henkilön on tarvetta käyttää tilaa yhtä aikaa
 • millä tavalla tilassa on suojauduttava tavallisesti sekä onko poikkeusoloissa syytä suojautua toisin
 • millaisia tilan käyttöön liittyviä lisärajoituksia poikkeusolojen vuoksi on asetettava

Henkilökohtainen riskiarviointi riskiryhmään kuuluvalle

Riskiryhmään kuuluva henkilö ei lähtökohtaisesti saa työskennellä yliopiston tiloissa. 

Poikkeustilanteissa, ennen kuin riskiryhmään kuuluva työntekijä voi aloittaa työskentelyn yliopiston tiloissa, on hänen tehtävä oman esimiehensä kanssa henkilökohtainen riskiarviointi. Riskiryhmään kuuluvan työntekijän esimies kirjaa riskiarvioinnin lopputuloksen ja tekee päätöksen siitä, voiko työntekijä työskennellä tiloissa turvallisesti. Päätöksen tekemiseksi on oltava yhteydessä työterveyshuollon asiantuntijaan, joka auttaa henkilökohtaisen riskin ja suojautumistarpeen arvioinnissa. Esimies lähettää riskinarvioinnin henkilöstöpalveluihin terveystiimille (terveys@oulu.fi) sekä dekaanille / erillisyksiön johtajalle. Riskiarviointi lähetetään myös kyseiselle työntekijälle.

Mikäli esimies on poikkeuksellisesti päättänyt, että työntekijä voi työskennellä tiloissa turvallisesti, ei riskiryhmään kuuluva henkilö saa kuitenkaan työskennellä tiloissa päivittäin.

Riskiarvioinnin tarkemmat, yliopistotasoiset ohjeet löytyvät täältä

Kulunvalvonta

Tämä ohje täydentää TKI-toiminnan osalta Oulun yliopiston yleisiä turvallisuusohjeita.

 • Esimiesten on syytä harkita tilakohtaisen maksimikuormituksen määrä, jotta esimies pystyy huolehtimaan siitä, että tila ei ylikuormitu huomioiden turvallisuusohjeet. 
 • Jokainen esimies huolehtii siitä, että välttämättömään TKI-toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä tiloissa ei ylitä ohjeistuksessa määriteltyjä henkilömääriä ja että tarvittaessa henkilöiden tilankäyttöä porrastetaan. Samoin esimiehet huolehtivat siitä, että työskentely on ohjeiden mukaista. 
 • Laboratorioissa ja muissa työtiloissa oleskellaan vain työskentelylle välttämättömän ajan, jonka jälkeen siirrytään etätyöhön. 
 • Välttämättömiin TKI-toimintoihin osallistuvalla henkilöllä on oltava lupa TKI-työhön yliopistolla. 
 • Sisään tullessa oven avaamiseksi jokaisen on kirjauduttava henkilökohtaisella tunnisteellaan (pilkki/henkilökortti). Samalla oven avauksella voi mennä vain yksi henkilö.
 • Poistuessa ovi avataan myös tunnisteella (huom. kaikissa ovissa ei ole lukijaa sisäpuolella). Samalla ovenavauksella voi mennä vain yksi henkilö.
 • Kampuspalvelut raportoi päivittäin ovien kirjautumistiedot (A). Edellisen päivän kirjautumiset raportoidaan seuraavana päivänä rakennuksittain.
 • Ne henkilöt, jotka tarvitsevat TKI-työhön ja välttämättömiin tutkimus- ja laboratoriotiloihin luvan, hakevat sen TKI-ohjeiden mukaisesti. Annetut luvat (B) raportoidaan.
 • Yksikön esimies vastaa siitä, ettei TKI-tiloissa ole tai työskentele henkilöitä ilman lupaa.
 • Mikäli työntekijä havaitsee tiloissa liian suurta henkilökuormitusta, hänen on oltava yhteydessä luvan antajaan tai työntekijän esimieheen.
 • Kussakin tiedekunnassa, erillisyksikössä ja muussa välttämätöntä TKI-toimintaa harjoittavassa yksikössä arvioidaan em. henkilöstön määrä ja seurataan sekä valvotaan toimintaa. Lisäksi toiminnasta raportoidaan pyydettäessä sovitun mukaisesti. 
 • Henkilökunnan kulkuoikeudet pidetään toistaiseksi ennallaan tutkimus- ja laboratoriotiloissa.
 • Ovien kirjautumistietoja (A) ja TKI-luvalla työskentelevien lupia (B) seurataan ja verrataan.
 • Poikkeamat raportoidaan johdolle ja tiedot on saatavilla aina tarvittaessa esimerkiksi AVI:a varten.
 • Lisäksi tehdään pistokokeita tiloissa sekä kulkuraporttien mukaan, jotta voidaan varmistua ettei tilojen maksimi henkilömäärä ylity.
 •  Yliopistotasolla varautumis- ja operatiivinen ryhmä ohjaavat toimintaa sekä seuraavat toteutumista ja turvallisuuden ylläpitoa.  

 

 • TKI ohje koskee tutkijoita, mukaan lukien tutkijatohtorit ja väitöskirjatyöntekijät, sekä laboratorioiden ja infrastruktuuripalveluiden henkilökunta. 
 • Kampusopetusta sekä Yliopistopalveluita koskevat erilliset ohjeet.  

 

Yliopiston tiloissa tarpeellista työskentelyä arvioidaan edellä esitetyn mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä voidaan hyödyntää värikoodattua taulukkoa (liite 1). 

 

Työskentelylupa sisältää seuraavat tiedot, jotka kootaan luvan antajan ylläpitämään taulukkoon

 • Työntekijän nimi 
 • Tehtävä ja luvan perustelu (hyödyntäen Liitettä 1) 
 • Työskentelyn paikka – merkitään pääasiallinen työtila(t) 
 • Esimies 
 • TY johtajan hyväksyntä (vihreät tehtävät) tai ”keltaisista” tehtävistä esitys ohjeen mukaisesti 
 • Dekaanin / erillislaitoksen / yliopistotason infrastruktuurien johtajan hyväksyntä ohjeen mukaisesti 
 • Poikkeustapauksissa esitys ja luvananto tutkimusvararehtorille 
 • Päivämäärä luvan antamiselle 
 • Lupa-aika (Esim. 13.4.2020) 
 • Poikkeamat – tälle sarake, johon merkitään esim. mahdolliset rikkomukset ja luvan keskeytys 

 

Kommentoi uutista