Skip to main content

Opintojakson suunnittelu ja toteutus

Sisältö

Kun opintojakso suunnitellaan linjakkaan opetuksen mallin mukaan, opetuksen keskeiset elementit (osaamistavoitteet, opetettavat sisällöt, opetusmenetelmät, osaamisen arviointitavat) ovat linjassa keskenään. Huolellisen suunnittelun tavoitteena tulee olla se, että opiskelijat saavuttavat mahdollisimman hyvin opintojakson osaamistavoitteet. Suunnittelun keskiössä tulee olla opiskelijan toiminta, ei opettajan.

Opintojakson suunnittelu:

 1. Tutustu tutkinto-ohjelman tutkintorakenteeseen, osaamistavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan saadaksesi kokonaiskuvan tutkinto-ohjelmasta ja siitä, miten oma opintojaksosi sijoittuu suhteessa muihin opintojaksoihin.
 2. Kirjoita opintojakson pedagogista käsikirjoitusta:
 3. Laadi opintojakson kuvaus opinto-opasta varten. Ks. ohjeet opintojaksokuvauksen laatimiseen.
 4. Toimita opintojaksoasi koskevat tiedot lukujärjestyksen suunnittelua varten. Opintojaksojen aikataulu ja tilavaraukset tehdään osana lukujärjestyssuunnittelua.
 5. Määrittele ja kuvaile opintojakson oppimistavoitteet. Osaamistavoitteita kuvataan aktiivisilla verbeillä, joista opiskelijan osaamisen tavoite tulee selkeästi esille. (Ks. lisätietoa alla)
 6. Laadi opintojakson runko käyttäen esim. ydinaineisanalyysia: Jaa opetettavat sisällöt kolmeen kategoriaan: 1. ydinaines: asiat, jotka jokaisen opintojakson hyväksytysti suorittaneen on osattava, tiedettävä tai muistettava; 2. täydentävä tieto ja 3. syventävä erityistietämys. (Ks. lisätietoa alla)
 7. Valitse sopivat opetusmenetelmät: mieti, miten opiskelijat oppivat parhaiten opintojaksolla käsiteltävät asiat, ja mitä opiskelijan on tehtävä saavuttaakseen osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.
 8. Suunnittele opintojakson oppimistehtävät. (Ks. lisätietoa alla)
 9. Mitoita oikein: Varaa opiskelijalle riittävästi aikaa asioiden ymmärtävää oppimista varten. Kurssin kuormittavuus lasketaan tunteina siten, että 1 opintopiste = 27 tuntia opiskelijan työtä. Oulun yliopistossa opintojakson tuntimäärästä kontaktiopetusta on enintään 10 tuntia/ opintopiste, ja yksi kontaktiopetustunti on 45 minuuttia. (Ks. lisätietoa alla)
 10. Suunnittele arviointi: mieti, millä menetelmillä opiskelija parhaiten osoittaa saavuttaneensa opintojakson tavoitteet. Arviointimenetelmät tulee valita siten, että ne ovat linjassa opintojakson osaamistavoitteiden kanssa. (Ks. lisätietoa alla)
 11. Määrittele ja/tai laadi opintojaksolla käytettävät opetusmateriaalit: opetusvideot, kirjallisuus, tehtävät, luentomateriaalit, lähdeluettelot jne. (Ks. lisätietoa alla)
 12. Toteuta opintojakso suunnitelman mukaisesti.
 13. Kerää opiskelijoilta palautetta opintojakson toteutuksesta. Käytä palautteen keruussa Palaute-järjestelmää. Hyödynnä saatua palautetta opintojakson kehittämisessä.
 14. Toimita opintojakson suoritukset rekisteröitäväksi.

 

Alla olevissa välilehdissä on kuvattu opintojakson suunnittelu linjakkaan opetuksen mallin mukaan askel askeleelta:

Erityiset ohjeet